پوشش لوله شامل فعالیت‌های آماده سازی ابتدایی، زیرسازی، چک کردن لوله از لحاظ دما، میزان آلودگی های سطحی و…، زبری و میزان تمیزی و… قبل از عایقکاری و در پایان عایقکاری لوله می‌باشد.
انتخاب کردن سیستم پوشش مناسب با توجه به ویژگی های مکان اجرای پروژه‌های خط لوله صورت میگیرد که خود عملیات پیچیده‌ ای دارد. نوع زمین منطقه و شرایط سیال داخل لوله از عوامل تاثیرگذار برای انتخاب نوع پوشش می‌باشد.