مبحث حاضر از مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجراي عايق كاري حرارتي پوستة خارجي ، سيستم هاي تأسيسات گرمايي، سرمايي، تهويه، تهوي مطبوع، تأمين آب گرم مصرفي، و الزامات طراحي سيستم روشنايي در ساختمان ها را تعيين م يكند. در بخش اول مبحث، كليات و تعاريف و در بخش دوم مقررات كلي طرح و اجرا آمده است. بخش سوم به روش هاي طراحي عايق كاري حرارتي پوستة خارجي ساختمان و توصيه هايي در مورد طراحي معماري اختصاص داده شده است. در بخش چهارم ، ضوابط مربوط به تأسيسات مكانيكي و در بخش پنجم ، ضوابط مربوط به سيستم روشنايي و تأسيسات الكتريكي بيان شده است. در ضمن ، در پيوست هاي يازده گانه اين مبحث نيز اطلاعات تكميلي و روش هاي محاسبه مربوط به بخش هاي مختلف مبحث ارائه شده است. شايان ذكر است كه در كنار رعايت الزامات تعيين شده در اين مبحث، بايد همواره تأمين حداقل تهوية مورد نياز براي سلامت ساكنان ساختمان ها منظور شود.

 دامنه كاربرد

ضوابط ارائه شده در مورد پوستة خارجي براي تمام ساختمان هاي جديدالاحداث، به جز ساختمان هاي گروه چهار، از نظر صرفه جويي در مصرف انرژي لازم الاجراست. اين ضوابط در قالب دو روش: كاركردي و تجويزي ارائه شده است. از روش كاركردي مي توان در مورد تمام ساختمان ها استفاده كرد؛ اماكاربرد روش تجويزي به ساختمان هاي مسكونيِ 1 تا 9 طبقه ، با زيربناي مفيد زير 2000 مترمربع و ساختمان هاي گروه سه از نظر صرف هجويي در مصرف انرژي محدود مي شود.
همچنين، رعايت ضوابط مربوط به سيستم ها و تجهيزات مكانيكي و سيستم روشنائی در مورد تمامي ساختمان ها، با كاربري هاي که در مقالات آتی به آن اشاره خواهیم کرد الزامي است.كليه ضوابط اين مبحث مي تواند ، با رعايت ساير مباحث مقررات و ضوابط فني، براي ساختمان هاي موجود نيز استفاده شود.