در زمان اخذ پروانه ساختمان، لازم است مدارك زير ، براي تأييد ساختمان از نظر ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي، ارائه گردد:
گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح
چك ليست انرژي
چك ليست انرژي بايد حاوي خلاصه اطلاعات زير باشد:
مشخصات پرونده ساختماني و مهندس طراح؛
عوامل ويژه اصلي:
گونه بندي كاربري ساختمان
گونه بندي نياز انرژي سالانة محل استقرار ساختمان
گونه بندي سطح زيربناي مفيد ساختمان
گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان
گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي كه بر اساس عوامل ويژه اصلي ياد شده تعيين مي شود.
گونه بندي نحوه استفاده از ساختمان
روش مورد استفاده براي طراحي عايق كاري حرارتي پوسته ساختمان؛
مشخصات حرارتي مصالح و عايقهاي حرارتي مصرفي در ساختمان؛
مشخصات حرارتي انواع جدارهاي تشكيل دهنده پوسته خارجي ساختمان؛
ضرايب انتقال حرارت طرح و مرجع ساختمان (در صورت استفاده از روش كاركردي)؛مجموعه راه حل هاي فني مورد استفاده و الزامات تعيين شده در آن با توجه به موقعيت جدارها و نحوه عايق كاري حرارتي آن ها (در صورت استفاده از روش تجويزي)؛ مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي سيستم مكانيكي گرمايي و سرمايي، تهويه و تهويه مطبوع و تأمين آب گرم؛ شدت روشنايي فضاها و نحوه كنترل آن.

 نقشه هاي ساختمان

نقشه هاي ساختمان ، شامل پلان طبقات، پلان بام، نماها، مقاطع و جزئيات اجرايي پوسته خارجي ساختمان هستند. در نقشه هاي پلان طبقات، پلان بام، نماها و مقاطع، بايد محل عايق كاري حرارتي متناسب با گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي (پيوست 5) مشخص شده باشد.
جزئيات اجرايي پوسته خارجي ساختمان بايد با مقياس هايي از قبيل 1:1 ،1:5،1:2یا 1:10(بر حسب نياز ) تهيه شوند ؛ و در آنها نحوه اجراي عايق كاري حرارتي و مشخصات فني مصالح تشكيل دهنده پوستة خارجي مشخص شده باشد. در صورت احداث ساختمان ، نقشه هاي مربوط به تمامي طبقات آن بايد ارائه گردد؛ و در موارد بهسازي، بازسازي، تغيير كاربري، يا توسعه ساختمان، تنها ارائه اطلاعات مربوط به واحد يا واحدهاي مستقل كه تغيير در آنها صورت خواهد گرفت كافي است. تمامي نقشه هاي نام برده و مشخصات فني مربوط بايد به تأييد و امضاي مهندس يا شركت طراح برسد.