روش تعيين گرو ه اينرسي حرارتي ساختمان براي تعيين گروه اينرسي حرارتي ساختمان، يا بخشي از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحي مؤثر جدارهاي مختلف آن محاسبه گردد. ميزان جرم جدار، كه در تعيين گروه اينرسي حرارتي در نظر گرفته مي شود، به موقعيت جدار و لايه هاي مختلف تشكيل دهنده، آن بستگي دارد. در اين پيوست، روش محاسبه جرم سطح ي مؤثر جدار در حال تها و موقعيت هاي مختلف ارائه مي گردد. پس از تعيين جرم سطحي مؤثر جدارهاي مختلف، جرم مؤثر كل ساختمان يا بخشي از آن(ma) محاسبه مي گردد و در پايان، مقدار جرم سطحي مؤثر ساختمان در واحد سطح زيربنا (M) تعيين مي شود.

تعيين جرم سطحي مؤثر جدار

جدار در تماس با خارج

چنانچه جدار مجاور خارج ساختمان، يا بخشي از آن، فاقد عايق حرارت باشد، يا اگر جدار عايق حرارت همگن باشد، در محاسبه جرم مؤثر سطحي جدار، يك دوم جرم آن جدار در نظر گرفته مي شود. اگر جدار داراي عايق حرارت باشد، تنها جرم بخشي از جدار كه در طرف رو به داخل عايق حرارتي است در محاسبه جرم مؤثر جدار منظور مي شود. در تمام حالات، اگر جرم سطحي مؤثر محاسبه شده يك جدار بيش از 150 كيلوگرم در متر مربع باشد، به همين مقدار اكتفا مي شود.

جدار مجاور خاك

جرم سطحي مؤثر بخش مجاور خاك ديوار، كف روي خاك يا گربه رو يا فضاي بسته مجاور خاك، در صورتي كه فاقد عايق حرارت باشد ، برابر 150 كيلوگرم در متر مربع در نظر گرفته مي شود. در صورتي كه جدار داراي عايق حرارت باشد، تنها جرم سطحي بخشي از جدار كه در طرف رو به داخل عايق حرارت است در محاسه جرم سطحي مؤثر جدار منظور مي شود. اگر جرم سطحي مؤثر محاسبه شدة آن جدار بيش از 150 كيلوگرم در متر مربع باشد، به همين مقدار بسنده مي شود. جدار در تماس با ساختمان مجاور يا فضاي كنترل نشده جرم سطحي مؤثر جدارهاي در تماس با ساختمان مستقل ديگر، يا فضايي كنترل نشده (راه پله، پاركينگ، انبار، …)، اگر فاقد عايق حرارت باشد، برابر نصف جرم سطحي جدار، و در غير اين صورت، برابر با جرم سطحي بخشي از لايه هاي جدار كه در طرف رو به داخل عایق حرارتي است، در نظر گرفته مي شود.

 

جدارهاي داخل فضاي كنترل شده ساختمان

در صورتي كه جرم سطحي جداري كه داخل فضاي كنترل شده ساختمان (يا بخشي از آن ) واقع شده است كمتر از 300 كيلوگرم در مترمربع باشد، جرم سطحي مؤثر مساوي با جرم سطحي جدار است؛ در غير اين صورت، جرم سطحي مؤثر مساوي با 300 كيلوگرم در مترمربع در نظر گرفته مي شود.

جرم سطحي مؤثر ساختمان در واحد سطح زيربناي مفيد اگر mi جرم سطحي مؤثر قسمت i از پوسته خارجی و عناصر داخلی ساختمان و Ai مساحت مربوط به آن باشد، جرم مؤثر ساختمان برابر است با : (M = Σ (mi . Ai

بدين ترتيب، جرم سطحي مؤثر ساختمان (يا بخشي از آن) ma، بر مبناي واحد سطح زيربناي مفيد ساختمان (يا بخشي از آن) Ah، براساس رابطه زير محاسبه می گردد: ma = Μ / Ah

گروه بندي اينرسي حرارتي ساختمان يا بخشي از آن

پس از تعيين جرم سطحي مؤثر ساختمان در واحد سطح زيربناي مفيد (ma)، گروه اینرسی حرارتی يا بخشي از آن، مطابق جدول 8 تعيين مي گردد:

جدول 8- گروه اينرسي حرارتي ساختمان، بر حسب جرم سطحي مؤثر ساختمان در واحد سطح زيربناي مفيد

جدول1