مشخصات فيزيكي مصالح و سيستم هاي عايق حرارت

در طراحي و اجراي ساختمان اگر از مصالح و سيستم هاي عايق حرارت سنتي و متعارف استفاده شود، لازم است مشخصات فني مورد نياز ، مانند چگالي و پوشش محافظ احتمالي، به همراه نقشه ها و ديگر مدارك ، براي تعيين ضرايب انتقال حرارت و مقاومت هاي حرارتي اين نوع مصالح و سيستم هاي مورد استفاده در پوستة خارج ي ساختمان، مطابق دستورالعمل هاي داده شده در مراجع معتبر و يا جداول پيوست هاي 7 و 8 اين مبحث، ارائه شود.در صور تي كه مقادير مربوط به مصالح يا اجزاي ساختماني به خصوصي در مراجع ذي صلاح يافت نشود، يا سازنده اي مدعي باشد كه توليداتي با مقادير و مشخصات حرارتي بهتر از مقادير تعيين شده در مراجع معتبر عرضه كرده است، لازم است گواهي فني معتبر آن محصولات ضميمه مدارك گردد. اين گواهي فني بايد حاوي ضرايب هدايت حرارت، يا مقاومت هاي حرارتي محصول، با ضخامت هاي مورد استفاده در طراحي ساختمان، و ديگر مشخصات فني مورد نياز براي ارزيابي همه جانبه محصول و آييننامه اجراي آن باشد. در اين صورت، مقادير ذكر شده در گواهي فني، تا زمان اعتبار آن، در طراحي و محاسبات ملاك عمل خواهد بود. به اين نكته بايد توجه شود كه بهره گيري از محصولات داراي برچسب انرژي، مانند عايق هاي حرارتي يا در و پنجره هاي عايق، تا حد امكان در اولويت قرار گيرد.

مشخصات فني سيستم هاي مكانيكي و روشنايي

مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي سيستم هاي مكانيكي مورد استفاده در ساختمان ها، اعم از سيستم هاي گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع و تامين آب گرم مصرفي، و همچنين سيستم روشنايي، بايد توسط مراجع معتبر تعيين شده باشد، تا در محاسبات و طراحي مورد استفاده قرار گيرد. در صورت فقدان گواهي مشخصات فني، ضروري است پيش از بهره برداي از اين تجهيزات، اقدامات لازم براي تعيين مشخصات فني مورد نياز صورت گيرد.