روش محاسبة شاخص خورشيدي

طراح، در صورت تمايل ، مي تواند از اين ضريب براي ساختمان هاي گروه 1، از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي ، و در مناطق با نياز گرمايي زياد كشور (مطابق پيوست 3) استفاده كند.

شان داده شده است ، و بر مبناي IS شاخص خورشيدي ساختمان ، يا بخشي از آن، با علامت رابطة زير محاسبه م يگردد: Is = Σ (Ai.Si.σi) / V

 Ai : مساحت بخش نورگذر i پوستة خارجي ساختمان به مترمربع

Si : ضريب عبور (گذر) خورشيدي براي بخش نورگذرi مطابق جدول 9

σi : ضريب كاهش مربوط به موقعيت سطح نورگذر، مطابق جدول

V : حجم كل فضاي كنتر لشدة ساختمان، يا بخش مورد نظر

جدول 9- مقادير ضريب انتقال خورشيدي براي انواع مختلف شيشه هاي ساختماني متعارف

tbl1

tb3

 1. جهت ها به روش زير تعيين مي گردد:

جنوب : جهت هاي بين جنوب شرقي و جنوب غربي
شرق : جهت ها بين شمال شرقي و جنوب شرقي
غرب : جهت هاي بين شمال غربي و جنوب غربي
شمال : جهت هاي بين شمال شرقي و شمال غربي