حداقل ميزان صرفه جويي الزامي در مصرف انرژي ، كه در اين مبحث براي پوسته خارجي ساختمان ها مشخص شده است ، به چهار عامل ويژه اصلي وابسته است . براساس اين عوامل ساختمان ها از نظر ميزان صرفه جويي الزامي در مصرف انرژي گروه بندي مي شوند . عوامل ويژه اصلي تعيين كننده گروه ساختمان ، از نظر ميزان صرفه جويي الزامي در مصرف انرژي، به قرار زير است:

– گونه بندي كاربري ساختمان؛
– گونه بندي نياز سالانة انرژي گرمايي- سرمايي محل استقرار ساختمان؛
– گونه بندي سطح زيربناي مفيد ساختمان؛
– گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان.

در اين بخش، ابتدا به گونه بندي هر يك از عوامل فوق و سپس به گروه بندي ساختمان ها، از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي، پرداخته مي شود.

گونه بندي كاربري ساختمان

ساختمان ها از نظر نوع كاربري به چهار گروه الف ، ب، ج، د تقسيم مي شوند . براي تعيين گونه بندي ساختمان از نظر نوع كاربري به پيوست 4 رجوع شود. در صورتي كه بخش يا بخش هايي از ساختمان ، با مساحت بيش از 150 مترمربع ، و با كاربري متفاوت با كاربري عمومي ساختمان (كاربري بخش بزرگ تر ساختمان ) جزو فضاهاي داخلي ساختمان محسوب شود، بايد براي هر بخش گروه بندي جداگانه منظور شود و مقررات مربوط به آن گروه بندي رعايت شود.

گونه بندي نياز سالانة انرژي محل استقرار ساختمان

در اين مبحث، مناطق مختلف كشور ، از نظر سطح نياز انرژي گرمايي – سرمايي سالانه، سه گونه اند:

– مناطق داراي نياز سالانه انرژي كم؛
– مناطق داراي نياز سالانه انرژي متوسط؛
– مناطق داراي نياز سالانه انرژي زياد.

در پيوست سوم، گونه بندي نياز سالانه انرژي 245 شهر كشور، كه داراي ايستگاه هواشناسي اند، درج شده است. در صورتي كه شهر محل استقرار ساختمان در اين پيوست ذكر نشده باشد، بايد داده هاي نزديك ترين ايستگاه هواشناسي مندرج در اين پيوست ملاك عمل قرار گيرد.

گونه بندي سطح زيربناي مفيد ساختمان

در اين مبحث، ساختمان ها، از نظر سطح زيربناي مفيد، دو گونه اند:
– ساختمان هاي داراي زيربناي مفيد كمتر يا مساوي 1000 مترمربع.
– ساختمان هاي داراي زيربناي مفيد بيش از 1000 مترمربع.

گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان

شهرها، در اين مبحث، به دو گونه اند:
– شهرهاي بزرگ: مراكز استان ها و شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت؛
– شهر هاي كوچك: شهرهايي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر كه مركز استان نيستند.

گروه بندي ساختمان ها از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي

براي طراحي ساختمان ، طبق ضوابط مندرج در اين مبحث، لازم است ابتدا گروه ساختمان ، از نظر ميزان صرفه جويي الزامي در مصرف انرژي تعيين گردد . در اين مبحث گروه هاي چهارگانه ساختمان ها به قرار زير است:

– گروه 1: ساختمان هاي ملزم به صرفه جويي زياد در مصرف انرژي؛
– گروه 2: ساختمان هاي ملزم به صرفه جويي متوسط در مصرف انرژي؛
– گروه 3: ساختمان هاي ملزم به صرفه جويي كم در مصرف انرژي؛
– گروه 4: ساختمان هاي بدون نياز به صرفه جويي در مصرف انرژي.

گروه ساختمان ها، از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي، پس از تعيين عوامل ويژه اصلي و براساس جدول مندرج در پيوست پنجم اين مبحث ، تعيين مي شود . در اين مبحث، مراد ازساختمان گروه”1و2و3و4″ گروهبندی فوق است.