گونه بندي كاربری ساختما ن ها

در اين مبحث، ساختمان ها از لحاظ نوع كاربري ، مطابق جدول زير، به چهار گونه تقسيم شده اند. اين گونه بندی براساس سه عامل زير تعيين شده است:

 ۱٫ تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه روز؛
۲٫ شدت اختلاف دماي احتمالي بين داخل و خارج ساختمان؛
۳٫ اهميت تثبيت دماي فضاهاي داخل ساختمان؛

 

table