گونه بندي كاربری ساختما ن ها

در اين مبحث، ساختمان ها از لحاظ نوع كاربري ، مطابق جدول زير، به چهار گونه تقسيم شده اند. اين گونه بندی براساس سه عامل زير تعيين شده است:

 1. تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانه روز؛
2. شدت اختلاف دماي احتمالي بين داخل و خارج ساختمان؛
3. اهميت تثبيت دماي فضاهاي داخل ساختمان؛

 

table