تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي

جدول05