انواع تکنولوژی خورشیدی کدامند؟

آشنایی با انواع تکنولوژی خورشیدی برای تولید برق، سیستم های موتور دیش خورشیدی، سیستم انرژی خورشیدی فرنلی خطی فشرده و مزایا و معایب آن ها.