پيوست 1-روش تعيين گروه اينرسي حرارتي ساختمان

روش تعيين گرو ه اينرسي حرارتي ساختمان براي تعيين گروه اينرسي حرارتي ساختمان، يا بخشي از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحي مؤثر جدارهاي مختلف آن محاسبه گردد. ميزان جرم جدار، كه در تعيين گروه اينرسي حرارتي در نظر گرفته مي شود، به موقعيت جدار و لايه هاي مختلف تشكيل دهنده، آن بستگي [...]