پیوست 2-روش محاسبه شاخص خورشيدی

روش محاسبة شاخص خورشيدي طراح، در صورت تمايل ، مي تواند از اين ضريب براي ساختمان هاي گروه 1، از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي ، و در مناطق با نياز گرمايي زياد كشور (مطابق پيوست 3) استفاده كند. شان داده شده است ، و بر مبناي IS شاخص خورشيدي ساختمان ، يا [...]