پیوست 3-گونه بندي نياز سالانه انرژي شهرهاي ايران

گونه بندي نياز سالانة انرژي شهرهاي ايران در اين پيوست ، گونه بندي نياز انرژي 245 شهر، كه داراي ايستگاه هواشناسي اند، درج شده است. در صورتي كه نام شهر محل استقرار ساختمان در اين پيوست نيامده باشد، لازم است مشخصات نزديك ترين شهر به آن، با آب و هواي مشابه، ملاك عمل قرار گيرد [...]