آیا لکه های سیاه روی دیوار کپک دیوار یا قارچ کپکی است؟

دفعات زیادی اتفاق افتاده است که افراد با ما تماس گرفته اند و مشکلی را مطرح کرده اند درباره ی این که بر روی دیوارهای خود لکه های سیاه رنگ مشاهده کرده اند. آن ها نگران این مسئله هستند که آیا این لکه های سیاه روی دیوار کپک دیوار یا قارچ کپکی هستند و ممکن [...]