مدارك مورد نياز براي اخذ پروانه ساختمان

در زمان اخذ پروانه ساختمان، لازم است مدارك زير ، براي تأييد ساختمان از نظر ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي، ارائه گردد: گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح چك ليست انرژي چك ليست انرژي بايد حاوي خلاصه اطلاعات زير باشد: مشخصات پرونده ساختماني و مهندس طراح؛ عوامل ويژه اصلي: گونه بندي كاربري ساختمان گونه [...]