مزیت های پشم سنگ نسبت به عایق های حرارتی و صوتی

در انواع ساختمان های تجاری یا مسکونی عایق کاری ساختمان با اهداف مختلفی انجام می شود. انواع عایق با هدف صرفه جویی در میزان مصرف انرزی و نیز برای ایجاد فضای بهتر در خانه و امنیت بیشتربه کار می رود؛ به این ترتیب که انواع عایق های حرارتی برای برای صرفه جویی و جلوگیری از [...]