پوسته خارجی ساختمان/ روش الف – روش كاركردی

بخش قابل توجهی از تبادل حرارت ساختمان از طريق پوسته خارجي آن صورت مي گيرد. در اين قسمت، ضوابط طراحي پوسته خارجي ساختمان ها، براي صرفه جويي در مصرف انرژي، توضيح داده مي شود. اين ضوابط در قالب دو روش الف (كاركردي) و روش ب (تجويزي)، در بندهاي 19-3-1 و 19-3-2، ارائه مي گردد. در محاسبه و [...]